Javno savjetovanje o dokumentaciji o nabavi”,

 • Javno savjetovanje o dokumentaciji o nabavi”,|26. siječnja 2018.

  Naručitelj Franjevački samostan u Vukovaru planira pokrenuti otvoreni postupak javnog nadmetanja

  za nabavu usluga digitalizacije i katalogizacije knjiga u vlasništvu Franjevačkog samostana.
  Prije pokretanja postupka javnog nadmetanja, Naručitelj ovim putem dana 26.1.2018. stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima nacrt Dokumentacije o nabavi.
  Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će do utorka, 30.1.2017. do 12,00 sati.
  Nacrt Dokumentacije o nabavi objavljuje se na internetskim stranicama Naručitelja: https://filipjakov-vu.com/.
  Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja, svoje primjedbe i prijedloge vezane uz nacrt Dokumentacije o nabavi dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte: ivica.jagodic@ofm.hr
  Po isteku savjetovanja o nacrtu Dokumentacije o nabavi, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju istih izraditi Izvješće koje će objaviti na svojim internetskim stranicama.

  Troškovnik_Katalogizacija_knjiga

  Digitalizacija_Dokumentacija o nabavi

  Troškovnik_Digitalizacija_knjiga

  607 total views, 1 views today