Javno savjetovanje o Dokumentaciji o nabavi usluge restauracije knjiga

 • Javno savjetovanje o Dokumentaciji o nabavi usluge restauracije knjiga|3. veljače 2018.

  Naručitelj Franjevački samostan u Vukovaru planira pokrenuti otvoreni postupak javnog nadmetanja za nabavu usluga restauracije knjiga u vlasništvu Franjevačkog samostana.

  Prije pokretanja postupka javnog nadmetanja, Naručitelj ovim putem dana 3.2.2018. stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima nacrt Dokumentacije o nabavi, zbog toga što tijekom prvog objavljenog javnog nadmetanja (od 11.12.2018.) nije pristigla niti jedna ponuda već samo Mišljenje konzervatora – restauratora o potrebnim aktivnostima. Temeljem njihovog mišljenja, zatražili smo Mišljenje nadležnog Konzervatorskog odjela koje je u skladu s prvim.

  Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će do utorka, 7.2.2018. do 12,00 sati.

  Nacrt Dokumentacije o nabavi objavljuje se na internetskim stranicama Naručitelja: https://filipjakov-vu.com/.

  Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja, svoje primjedbe i prijedloge vezane uz nacrt Dokumentacije o nabavi dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte: ivica.jagodic@ofm.hr

  Po isteku savjetovanja o nacrtu Dokumentacije o nabavi, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju istih izraditi Izvješće koje će objaviti na svojim internetskim stranicama.

   

  Troškovnik_Restauracija_knjiga

  Restauracija_knjiga_Dokumentacija_o_nabavi

  Mišljenje_Mikac

  Temelj za izradu troškovnika

  Mišljenje_Konzervatorskog_odjela

  Zapisnik javno savjetovanje

  Zaprimljeno_mišljenje_1

  Zaprimljeno_mišljenje_2

  517 total views, 1 views today